Bonus: Do’s and Don’ts

Khi đã được công ty cho vay (Lender) phân tích tài chính và có pre-approved và/ hoặc đồng ý cho vay khi thoả mãn những điều kiện cần (approved with conditions), điều đó không có nghĩa là đã được chấp thuận cho vay.

Donts

Công ty cho vay sẽ kiểm tra các chứng từ ngân hàng mới nhất, sẽ liên lạc để xác minh tình trạng công việc và thu nhập, sẽ chạy credit để kiểm tra tiếp, sẽ yêu cầu giải trình và bổ sung những điều kiện còn thiếu.

Thậm chí tại thời điểm đóng nhà (closing time), công ty cho vay vẫn có thể tiếp tục sẽ xác mình lại một lần.

Người vay không nên làm điều gì khiến công ty cho vay lo lắng về khả năng thanh toán trong tương lại.

Tóm lại, khi làm hồ sơ vay tiền mua nhà, bạn cần lưu ý những điều Nên và Không Nên làm sau đây để tránh không được cho vay vào phút chót.


Sorry we are experiencing system issues. Please try again.

Thinking of buying a property? We're here to help!

*Required field

Mortgage Calculator

Please enter numbers only without commas or spaces.